Com a Confederació Sindical Catalana (CSC), sempre hem treballat per un Sistema Nacional de Salut Català que fos públic, universal, equitatiu i entès com un dret de ciutadania.
Com a Confederació Sindical Catalana (CSC), sempre hem treballat per un Sistema Nacional de Salut Català que fos públic, universal, equitatiu i entès com un dret de ciutadania.

Manifest de la sectorial de Sanitat de la Confederació Sindical Catalana (CSC)

Per un Sistema Nacional de Salut Català al servei de tota la ciutadania

Per fer sostenible el sistema sanitari català cal millorar el seu finançament i la seva gestió.

Com a Confederació Sindical Catalana (CSC), sempre hem treballat per un Sistema Nacional de Salut Català que fos públic, universal, equitatiu i entès com un dret de ciutadania. Així, ens hem oposat a les “retallades” que en posen en qüestió la seva sostenibilitat i fan perillar els graus d’excel·lència assistencial i cientifico-tècnica que s’havien assolit.

És una constatació àmpliament compartida que la sanitat pública catalana està infrafinançada, fet que genera enormes tensions al conjunt del sistema. Així, no podem deixar de fer esment a l’important i injust dèficit fiscal que suporta Catalunya (la diferència entre el que s’aporta i el que es rep està al voltant d’uns 11.258 o 16.000 milions € anuals, segons el mètode de càlcul). Per altra banda, l’enorme frau fiscal existent i la permissivitat amb la qual s’aborda no fa altra cosa que alimentar indirectament l’asfíxia pressupostària que pràctica el Govern espanyol.

Som igualment conscients, però, que malgrat el finançament insuficient i injust del Servei Nacional de Salut, les coses es podrien haver gestionat d’una altra manera… Ras i curt: es podia haver afrontat la crisi pressupostaria de la sanitat pública sense afavorir les entitats sanitàries privades amb ànim de lucre i, per altra banda, s’havia d’haver estat molt més contundent amb els casos coneguts de presumptes delinqüents enriquits a base de desviar diners públics cap a interessos particulars.

Per nosaltres, la crisi pressupostaria del SNS català no pot ser gestionada des de pressupòsits neoliberals, que tinguin per objectiu afavorir els actors sanitaris privats amb ànim de lucre. Nosaltres ens decantem per un SNS públic, universal i equitatiu al servei de la ciutadania, que esdevingui un element imprescindible en la construcció d’un nou país socialment just i nacionalment digne.

Per nosaltres, per tant, cal “començar a fer net” en el SNS català en 4 aspectes bàsics:

– Transparència
Com a element prioritari a fi efecte de recuperar una confiança ara com ara molt malmesa. És imprescindible disposar de la màxima informació sobre una colla de casos que han deteriorat aquesta confiança (Innova, Hospital Sant Pau, criteris de derivacions a centres concertats integrats en grups com IDC Salud -antic Capio-, desviacions pressupostàries poc justificables…) i han de ser les autoritats sanitàries d’aquest país les primeres interessades a demostrar que el sistema no és un niu de corruptes en càrrecs de confiança.

– Gestió Professional
Cal menys intervencionisme sobre les orientacions i criteris professionals, sospitosament motivat per interessos de lobbies econòmics vinculats a determinats actors polítics.

– Rendiment de Comptes
Com a garantia de bon funcionament, d’aplicació a tots els nivells d’assessoria i gestió directa.

– Gestió pública o privada sense ànim de lucre
Creiem que cal reobrir el debat sobre el paper que la gestió privada ha de tenir en el SNS català i, si cal, eixamplar aquest debat a tots els àmbits de la “cosa pública” que sustenten l’estat del benestar. Fins que no arribi aquest moment, però, i ens plantegem els canvis legislatius pertinents i la participació ciutadana imprescindible, cal donar per definitivament tancades les anomenades portes giratòries de l’àmbit públic al privat i a l’inrevés.

En definitiva, ens cal posar la ciutadania al centre de la sostenibilitat de la sanitat catalana i fer del respecte als seus drets i als dels professionals del sistema una condició indispensable per a aconseguir un SNS del qual ens podem sentir corresponsables.

Com a sindicat, creiem fermament que haurem de ser les catalanes i catalans, vinguem d’on vinguem i parlem com parlem, les que hem de decidir quin model de Servei Nacional de Salut desitgem per Catalunya i quin haurà de ser el paper del sector públic i de l’empresa privada en aquest Sistema. Per a poder decidir el SNS del qual ens volem dotar, però, ens caldrà haver arribat a les quotes de sobirania necessàries que ens permetin triar en llibertat.

@cscIntersindical-CSCCSC,manifest,salut,sanitat,sobiraniaManifest de la sectorial de Sanitat de la Confederació Sindical Catalana (CSC) Per un Sistema Nacional de Salut Català al servei de tota la ciutadania Per fer sostenible el sistema sanitari català cal millorar el seu finançament i la seva gestió. Com a Confederació Sindical Catalana (CSC), sempre hem treballat per un...SOM el sindicat independentista i de classe