Font: Agències
Font: Agències

Què és el comerç just?

És una forma de comerç que, a diferència del comerç convencional internacional, que segueix bàsicament criteris de màxim benefici econòmic i competitivitat, basa la producció, distribució i comercialització dels productes tenint en compte criteris ètics i aspectes mediambientals per tal de contribuir al desenvolupament sostenible de les economies més desafavorides dels països més pobres, i assolir així unes relacions més equitatives entre les economies d’aquest països i les dels països rics del nostre planeta.

Les persones menys afavorides dels països del Sud han creat organitzacions participatives i democràtiques de producció de productes que es caracteritzen per:

 • Garantir un preu just dels productes que permeti cobrir els costos de producció i les necessitats vitals.
 • Evitar els intermediaris i els especuladors.
 • Garantir condicions laborals dignes per als treballadors que participen en la producció dels productes.
 • Igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
 • Protecció dels drets humans.
 • No explotació infantil.
 • Garantir la Qualitat del producte elaborat.
 • Invertir els beneficis socials en el desenvolupament de la comunitat productora.
 • Respectar el medi ambient.

Criteris a seguir en el comerç just

La Resolució del Parlament Europeu sobre el Comerç Just, de 2 de juliol de 1998, estableix el següent:

 • Considerant que el Comerç Just ha demostrat ser una de les formes més eficaces per fomentar el desenvolupament.
 • Tenint en compte la importància de l’experiència del Comerç Just com a instrument per al foment del desenvolupament humà i d’unes normes econòmiques i comercials internacionals encaminades a aconseguir més justícia i més equitat entre el Nord i el Sud.
 • Considerant que les actuals estructures del comerç internacional segueixen sent profundament injustes, ja que els països en desenvolupament exporten fonamentalment primeres matèries que seran transformades en els països industrialitzats.
 • Considerant que el principal objectiu a curt termini del Comerç Just és oferir més oportunitats als petits productors i treballadors dels països en desenvolupament i, d’aquesta manera, donar suport a un desenvolupament social i econòmic durador a les seves comunitats.
 • Considerant que, en el marc del Comerç Just, convé tenir en compte la funció activa de la dona, principal agent econòmic per a un desenvolupament sostenible.

Estima que, per no donar lloc a abusos, el sector del comerç just ha de respondre als següents criteris mínims:

 • Compra directa: les empreses europees importen directament des de les organitzacions locals, llevat de les agrupacions que per la seva situació particular no puguin exportar sense intermediaris.
 • Un preu just: consisteix en el preu de mercat, en cas que existeixi, al qual s’afegeix una prima per comerç just; s’entén que aquests preus no poden baixar per sota d’un preu mínim.
 • Pagament parcial per endavant, si així ho sol•licita el productor.
 • Exclusió de monopolis d’importació o venda per garantir als productors de comerç just el lliure accés als establiments comercials i als minoristes.
 • Transparència dels preus, informació al consumidor del preu real rebut pel productor.
 • Relacions estables i a llarg termini amb els productors.
 • Condicions de producció que respectin els convenis de la OIT en cas que intervingui mà s’obra assalariada.
 • Igualtat de tracte entre homes i dones i no recórrer al treball de menors.
 • Respecte al medi ambient, protecció dels drets humans, concretament els drets de la dona i del nen i dels mètodes tradicionals de producció que afavoreixen el desenvolupament econòmic i social.
@cscAcció Socialalternativa,comerç just,economia,Internacionalisme,solidaritatQuè és el comerç just? És una forma de comerç que, a diferència del comerç convencional internacional, que segueix bàsicament criteris de màxim benefici econòmic i competitivitat, basa la producció, distribució i comercialització dels productes tenint en compte criteris ètics i aspectes mediambientals per tal de contribuir al desenvolupament sostenible...SOM el sindicat independentista i de classe