Protesta contra les retallades   Font: agències
Protesta contra les retallades Font: agències

La disposició addicional dotzena de la Llei 36/2014, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015 estableix que les diferents administracions públiques poden acordar l’abonament de quantitats amb vista a la recuperació de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic o pagues addicionals equivalents del mes de desembre de 2012. S’estableix per tant la possibilitat de l’abonament dels esmentats conceptes, d’acord amb el que estableixi cada Administració. Pel que fa als aspectes tècnics, poden servir de referència els criteris previstos per l’Administració de l’Estat.
Àmbit d’aplicació: Administracions i empleats públics
 
El text de la disposició addicional configura com una opció de cada Administració acordar o no l’abonament, si bé, en el cas que s’optés pel seu abonament, això està condicionat al compliment dels criteris i procediments establerts en la Llei Orgànica 2 / 2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Atès que no s’exigeix l’emissió d’informe per òrgans aliens a la mateixa, correspon a cada Administració apreciar la concurrència d’aquests criteris d’estabilitat financera, i si escau articular el compliment d’aquesta mesura amb els compromisos que procedeixin respecte al seu equilibri pressupostari .
En concret, la possibilitat de l’abonament de quantitats per a la recuperació de la paga extraordinària de desembre de 2012 afecta a:

· L’Administració General de l’Estat, els seus organismes autònoms i agències estatals i les universitats de la seva competència.
· Les administracions de les comunitats autònomes, els organismes que en depenen i les universitats de la seva competència.
· Les corporacions locals i organismes que en depenen.
· Les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social.
· Els òrgans constitucionals de l’Estat, sense perjudici del que estableix l’article 72.1 de la Constitució.
· Les societats mercantils públiques.
· Les entitats públiques empresarials i la resta dels organismes públics i ens del sector públic estatal, autonòmic i local.

En el cas d’organismes públics, entitats públiques, agències, consorcis i fundacions, així com respecte al personal de societats que formin part del sector públic, l’abonament s’efectuarà en funció del que acordi l’Administració en l’àmbit estiguin inclosos, és a dir , aquella a la qual estiguin adscrites o de la qual depenguin aquestes entitats o societats.

 Que és el que concretament se’ns haurà de pagar?

L’import percebut equivaldrà com a màxim als primers 44 dies de la paga extraordinària i, si escau paga addicional del complement específic o pagues equivalents del mes de desembre de 2012 que van ser efectivament suprimides.

Quan no s’hagués tingut dret a percebre la totalitat de la paga extraordinària i pagues addicionals suprimides de desembre de 2012, per no haver prestat serveis durant la totalitat del període esmentat, les quanties a percebre es reduiran proporcionalment al temps treballat.

Quan ho cobrarem?

Aquí està la perversió del sistema: Quan ens ho vam prendre, ens ho van fer a l’hora a tot el personal fos quina fos l’administració a la qual pertanyia. Ara per ara, només  el personal de l’Administració de l’Estat té garantida la devolució en la nòmina d’aquest mes de gener.  Tal i com hem dit, la Llei de Pressupostos deixa a criteri de cada administració aquesta devolució, és a dir, que cada administració s’ha d’espavilar per fer les modificacions pressupostàries que calguin per tal de poder fer el pagament. En l’àmbit de l’administració de la Generalitat s’ha demanat una reunió urgent de la Mesa negociadora per tal de tancar aquest tema. Esperem que aviat ens arribin bones notícies sobre la recuperació d’uns diners que són nostres.

@cscAcció Sindicaladministracions públiques,funcionaris,laboral,paga extra,retalladesLa disposició addicional dotzena de la Llei 36/2014, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2015 estableix que les diferents administracions públiques poden acordar l'abonament de quantitats amb vista a la recuperació de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic o pagues addicionals equivalents del mes de desembre...SOM el sindicat independentista i de classe