La Secció sindical de la CSC al Grup Banc de Sabadell ha advertit la direcció que no tolerarà cap mena d'actuació irrespectuosa vers la plantilla
La Secció sindical de la Intersindical-CSC al Grup Banc de Sabadell ha advertit la direcció que no tolerarà cap mena d’actuació irrespectuosa vers la plantilla

Arran del coneixement d’un seguit de pràctiques absolutament inapropiades i irrespectuoses per part d’un cap de zona, la secció sindical de la Intersindical-CSC al Grup Banc Sabadell es reuní amb els superiors d’aquest cap per denunciar formalment aquest tipus de pràctiques i exigir-ne l’aplicació de mesures perquè no tornin a repetir-se.

Es comunicà a l’empresa que dites conductes són tipificades com a Falta Molt Greu en el conveni col·lectiu d’aplicació (Article 69, punt 7 i 11).

Així mateix, la Secció sindical de la Intersindical-CSC advertí la direcció que no tolerarà aquesta mena d’actuacions que, a banda de ser inadmissibles en l’aspecte humà, afecten greument el normal desenvolupament de les nostres tasques laborals i poden repercutir molt negativament en la nostra salut.

Des de la Intersindical-CSC, un cop feta aquesta denúncia, es farà un seguiment exhaustiu del comportament de les persones implicades per comprovar que s’han eradicat aquestes pràctiques pernicioses. Així mateix, la Secció sindical assegura que “ens reservem el dret a actuar amb tot el que la legislació disposa per confrontar qualsevol actuació que atempti contra el benestar o integritat moral dels treballadors i les treballadores de l’entitat”.

Per altra banda, s’ha comunicat a tota la plantilla del Banc Sabadell a Catalunya que “si ets víctima -o ho has estat- de qualsevol falta de respecte per part d’un superior, pots posar-te en contacte amb nosaltres i amb total discreció i respectant en tot moment el teu anonimat prendrem les mesures necessàries per informar la direcció de la teva situació laboral/personal i, si s’escau, prendre’n les mesures pertinents.

 

@cscAcció Sindicalacció sindical,federacions,Grup Banc Sabadell,laboral,mobilitzacióArran del coneixement d'un seguit de pràctiques absolutament inapropiades i irrespectuoses per part d'un cap de zona, la secció sindical de la Intersindical-CSC al Grup Banc Sabadell es reuní amb els superiors d’aquest cap per denunciar formalment aquest tipus de pràctiques i exigir-ne l'aplicació de mesures perquè no tornin...SOM el sindicat independentista i de classe