cua

El 78,3% de les persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) tenen menys de 25 anys. El seu nombre va augmentar l’any passat un 9,8% a Catalunya. Això va passar mentre el creixement econòmic del Principat va ascendir fins el 3,2%, del PIB segons les dades fetes públiques pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya.

La Renda Mínima d’Inserció és la darrera xarxa de protecció social al país. A 31 de desembre de 2015 hi havia 29.537 expedients d’aquest ajut, cosa que suposa un increment de 2.466 respecte a l’any anterior, un 9,1% més. Aquest és el tercer any que tot i les declaracions oficials el nombre de persones que s’acullen a la renda mínima creix. Cal recordar que els anys 2011 i 2012 es va produir una disminució dels expedients. La reducció va tenir a veure amb l’enduriment dels requisits per acollir-se que va establir la Generalitat.

Els expedients de la RMI els demana el titular, que acostuma a tenir sota la seva responsabilitat altres persones. De l’anàlisi dels titulars en surt un retrat de les persones que s’acullen al mecanisme de protecció social. En un 56% són dones, que al seu torn són majoritàries en la franja d’edat més jove. Representen el 72,5% dels titulars fins a 35 anys. En canvi, els homes són majoritaris en la franja d’edat més avançada, entre els 46 i els 59 anys i de 60 i més.

A partir d’aquest element es veu que entre els titulars de la renda d’inserció, les dones, mares joves o responsables d’una llar monoparental són majoria, mentre que els homes responen a la figura dels qui han perdut la feina i no tenen possibilitat de recuperar-la a causa de la seva edat o manca de formació.

Un perfil diferent és el dels beneficiaris. Aquests són majoritàriament joves. Un 78,3% tenen menys de 25 anys. Això mostra la importància dels nuclis familiars i els monoparentals com a perceptors de la prestació. El 2015 els beneficiaris de la RMI van sumar 45.563 persones, cosa que suposa un augment del 9,8%.

Si se sumen les persones titulars i les beneficiàries, a Catalunya hi havia a finals del 2015 un total de 75.100 persones que depenen de la prestació destinada a reinserir laboralment els afectats per la crisi. Això suposa un augment del 9,5% en relació amb l’any anterior.

Reforma del sistema de protecció social

L’any passat els motius més declarats en demanar la RMI eren els laborals i els monoparentals. Aquesta tendència s’observa des de l’any 2011. “Ara bé, cal tenir present que des de la reforma de la prestació duta a terme l’any 2011, el motiu laboral no es pot al·legar per si sol si no va acompanyat per una altra problemàtica afegida”, diu l’informe del CTESC.

El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya posa com a exemple el cas de la Renda Mínima d’Inserció com una mostra de la feblesa del sistema de protecció social davant de situacions de manca d’ingressos i d’exclusió social.

I una altra dada que es contradiu amb les afirmacions optimistes: la quantia de la prestació va baixar un 3% l’any passat i se situa de mitjana en 500,41 euros, amb un sostre possible de 648,60 euros i un terra de 105,93 euros mensuals. Cal tenir en compte que la renda d’inserció és percebuda en funció de les càrregues familiars de la persona titular.

Font: diarideltreball.catUn article de Tomeu Ferrer

@cscEconomiaatur,economia,RMIEl 78,3% de les persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) tenen menys de 25 anys. El seu nombre va augmentar l’any passat un 9,8% a Catalunya. Això va passar mentre el creixement econòmic del Principat va ascendir fins el 3,2%, del PIB segons les dades fetes públiques...SOM el sindicat independentista i de classe