L’Organització Internacional del Treball (OIT), organisme especialitzat de les Nacions Unides que s’ocupa dels assumptes relatius al treball i les relacions laborals, en el seu informe «L’ocupació atípica al món» de 14 de novembre del 2016, acredita una excessiva contractació atípica a Espanya, situant l’estat en la poc honorable segona posició a recórrer a contractes atípics.

Segons la OIT, les formes atípiques d’ocupació són una característica contemporània dels mercats de treball a tot el món, englobant en ocupació atípica quatre modalitats diferents d’ocupació, que difereixen del treball a temps complet, indefinit i inscrit en una relació subordinada entre un empleat i un ocupador, que són:

 • Ocupació temporal.
 • Treball a temps parcial i a comanda.
 • Treball temporal per mitjà d’agència i prestació de serveis en règim de subcontractació, que implica la cessió temporal de treballadors, la intermediació i el lloguer de mà d’obra.
 • Ocupació per compte propi econòmicament depenent.

Quants tipus de contractes existeixen a l’estat espanyol?

En l’actualitat existeixen a Espanya prop de 50 contractes de treball que s’engloben dins de quatre grans blocs:

 1. Indefinits.
 2. Temporals.
 3. Per a la formació i l’aprenentatge.
 4. En pràctiques.

Contracte indefinit vs contracte temporal

L’excessiva contractació temporal és un dels principals problemes del nostre mercat laboral, per darrere òbviament de la desocupació. A l’estat espanyol, pràcticament 9 de cada 10 contractes que se signen són temporals. La dualitat del mercat laboral espanyol, permet que coexisteixin dos tipus de treballadors clarament diferenciats:

 • Treballadors amb ocupació fixa amb protecció per les seves indemnitzacions en cas d’acomiadament.
 • Treballadors temporals, amb escassa o nul·la protecció davant un acomiadament.

En molts casos s’abusa de la contractació temporal, fins i tot incorrent en frau de llei, ja que els empresaris i també la pròpia administració, prefereixen en molts casos cobrir llocs fixos concatenant contractes temporals.
Causes per les quals pot existir frau de llei en un contracte temporal

L’article 15 de l’Estatuto de los Trabajadores, especifica que es presumiran per temps indefinit els contractes temporals celebrats en frau de llei. Per tant, quan s’utilitza un contracte legal, com és el temporal, però es fa un ús indegut d’est, es presumeix que s’ha realitzat un frau de llei, cosa què òbviament ha de ser demostrada i no sempre és fàcil poder fer-ho.

Les causes per les quals es pot donar el frau en un contracte temporal són:

 • Per no existir una causa temporal o per no venir indicada, ja que l’obra per la qual es contracta o circumstàncies de la temporalitat, han de reflectir-se en el contracte.
 • Per utilitzar un contracte inadequat utilitzat un contracte que no s’ajusta a la realitat, per d’aquesta forma allargar de forma inadequada la relació laboral.
 • Per contractar a un treballador que no compleix els requisits exigits per realitzar el contracte temporal.
 • Per superació del període màxim de durada assenyalat per al tipus de contracte utilitzat, ja que alguns contractes temporals tenen una durada màxima i si se supera aquesta durada, el contracte es torna indefinit.
 • Per la falta de correspondència entre el treball contractat i l’efectivament realitzat.

És convenient que tinguem en compte que les infraccions en matèria de relacions laborals, ocupació i Seguretat Social, poden portar aparellades importants sancions, per a les empreses que incompleixin la normativa vigent, recollida a la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social).

@cscAcció Sindicalacció sindical,contractació,contracte,CSC,indefinit,laboral,legislació,LISOS,sancions,temporal,temporalitatL'Organització Internacional del Treball (OIT), organisme especialitzat de les Nacions Unides que s'ocupa dels assumptes relatius al treball i les relacions laborals, en el seu informe «L'ocupació atípica al món» de 14 de novembre del 2016, acredita una excessiva contractació atípica a Espanya, situant l’estat en la poc honorable...SOM el sindicat independentista i de classe