Moltes vegades ens trobem en situacions personals que coincideixen amb l’horari laboral i els permisos retribuïts de la legislació laboral de l'Estat espanyol no està adaptada en aquestes necessitats. Aquestes situacions de les nostres vides no estan contemplades com a absències justificades, no recuperables i retribuïdes al treball. En especial les situacions de la conciliació de la vida laboral, familiar i personal. I què ens pot passar si faltem un dia a la feina? En la majoria de casos el règim disciplinari dels convenis col·lectius regulen que les absències no justificades d’un dia són una falta lleu que pot ser sancionada amb una amonestació escrita en la seva escala mínima a una suspensió de sou i feina d'1 dia en la seva escala màxima. Per tant amb aquesta informació podem valorar d'acord amb la situació personal que hem d'atendre quina repercussió laboral pot tenir no presentar-se a treballar. Una absència del lloc de treball d'un dia mai ens pot comportar conseqüències tant greus com l'acomiadament o canvis de les condicions de treball. El sistema sancionador és gradualista i cal que és garanteixi una proporcionalitat entre la falta comesa i la sanció imposada. Teniu a la vostra disposició el servei d'assessorament laboral…
Llegir més