La Intersindical-CSC ha convocat vaga parcial durant la jornada laboral del dia 29 de novembre de 12 a 14 hores del personal d’administració i tècnic (personal funcionari) i personal laboral al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya destinat a qualsevol dels Departaments de la Generalitat i els seus organismes autònoms (Entitats autònomes administratives, consorcis, fundacions, entitats independents, entitats de dret públic sotmeses al dret privat i entitats autònomes de caràcter comercial, industrial o financer).

La convocatòria de vaga es promou pels següents motius:

  1. Restabliment de la plantilla de personal i dels recursos materials per tal d’arribar als nivells anteriors a la crisi prioritzant tots aquells serveis que tinguin una relació directa amb l’atenció a la ciutadania.
  2. Recuperació de la pèrdua de poder adquisitiu estimada en un 30% des de l’any 2010. S’inclou la recuperació del 5% de retallada de la nòmina a l’any 2010, les pagues extraordinàries de 2013 i 2014 iniciant la percepció del 10% de la de 2013 aquest any i la percepció del complement de productivitat.
  3. La implementació d’una veritable carrera professional tal com estableix l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que ja tenen altres col·lectius als servei de la Generalitat.
  4. Calendari d’estabilització de la plantilla en un termini inferior al proposat per la Direcció General de la Funció Pública amb convocatòries d’accés a la Funció Pública més àgils i utilitzant sistemes que avaluïn realment les capacitats dels aspirants.
  5. Establiment d’un calendari anual de concursos generals de trasllats.
  6. L’equiparació de condicions laborals en matèria de jornada, horari, permisos i llicències per a tot el personal que té un vincle laboral sigui quin sigui l’ens on presti el servei.
  7. Denunciem també l’existència d’un finançament injust del qual la ciutadania és víctima tenint en compte el nostre PIB, cosa que impedeix oferir uns serveis públics de qualitat.

La Intersindical-CSC convoquem aquesta vaga amb la finalitat d’arribar a un acord que faci possible la resolució de tots els punts descrits al punt tercer deixant palès que no s’ha arribat a cap acord en les negociacions fetes anteriorment.

Volem unes Administracions a l’alçada de la República!

@cscAcció SindicalFAP,Generalitat de Catalunya,vagaLa Intersindical-CSC ha convocat vaga parcial durant la jornada laboral del dia 29 de novembre de 12 a 14 hores del personal d’administració i tècnic (personal funcionari) i personal laboral al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya destinat a qualsevol dels Departaments de la Generalitat i els seus...SOM el sindicat independentista i de classe