En els darrers anys els inicis de curs, i de semestre o trimestre, a les universitats catalanes s’han caracteritzat per les reclamacions de l’estudiantat sobre el fet que el professorat fa canvis en la llengua de la docència en relació al que s’havia establert als plans docents publicats, majoritàriament, a les webs de les diferents universitats.

Des de la Intersindical-CSC es vol recordar que la immensa majoria d’universitats tenen com a llengües per a la docència el català, el castellà i l’anglès i que és el professorat qui, amb molta antelació a l’inici del curs i fins i tot de les matriculacions de l’alumnat, de manera que l’alumnat pot arribar a triar un grup d’una assignatura en funció de la llengua de la docència.   Tanmateix aquesta llengua informada es converteix en un dret que té l’estudiantat en rebre la docència, per tant el canvi de llengua, que sempre va del català al castellà, és una clara vulneració de drets que les universitats permeten que passi.

La realitat ens posa de manifest que la presència del català a les universitats té una doble manera de mesurar-se, per una banda tenint en compte el que hi diu als plans docents i per l’altra la llengua que, efectivament, es fa servir durant la docència.  Tenint en compte la primera possibilitat de mesurar aquesta presència, a través dels plans docents, en els darrers anys s’ha produït un retrocés important, per una banda per la presència de l’anglès, com a mecanisme de millora del nivell d’aquesta llengua entre l’alumnat, i per l’altra per l’increment del castellà, per raons clarament desconegudes, però que es poden intuir: per una banda hi ha professorat que ha “renunciat” a la llengua catalana donat que tot sovint ha acabat impartint les classes en castellà perquè “algú” ho ha demanat, en segon lloc perquè algunes universitats ho demanen (imposen) al professorat, especialment en estudis de postgrau, per incrementar la matrícula (els ingressos) d’alumnes de fora de Catalunya i també de l’estat espanyol, finalment algun professorat ha preferit canviar de llengua, pel motiu que sigui….només aquesta darrera possibilitat és admissible, la llibertat del professorat a fer el canvi en el pla docent, la resta són vulneracions dels drets lingüístics del professorat en dur a terme la seva tasca docent.

El més preocupant és que “la realitat supera la ficció” (o els plans docents), cada vegada més es posa de manifest que hi ha una part de l’alumnat que demana que la docència es faci en castellà, i no ens enganyem, no es tracta del “típic” cas de persones d’Erasmus o de programes d’intercanvi amb universitats de l’estat espanyol, els darrers cursos s’ha detectat, per part d’alumnat i professorat, un increment de peticions de canvi de llengua, sempre del català al castellà, sense cap justificació, per comoditat o en alguns casos el professorat rep respostes de caire “ideològic”.  Des de la Intersindical-CSC considerem que vulnerar un dret, com és l’elecció de llengua, amb aquestes “motivacions”.

Des de la Intersindical-CSC volem denunciar la inactivitat de les universitats públiques catalanes en respectar i fer respectar aquests fets, deixant que la tasca de defensar la llengua catalana i el dret a que sigui utilitzada recaigui en l’alumnat i en el professorat.  Considerem que les universitats públiques catalanes haurien de complir, i fer complir, la seva pròpia normativa de manera activa i per això exigim mesures específiques en aquest sentit.  De la mateixa manera la Intersindical-CSC vol posar de manifest la responsabilitat que, subsidiàriament, té la Secretaria d’Universitats i Recerca en exigir el compliment de les normatives que les universitats públiques, finançades amb recursos públics, aproven.

Davant d’aquestes vulneracions de drets lingüístics que pateixen el professorat universitari i l’estudiantat que vol rebre la seva formació en català, des de la Intersindical-CSC donem suport a diferents iniciatives de denúncia que des de diferents col·lectius s’estan vehiculant, com ara estudiantat, o a través d’entitats que defensen els usos de la llengua.

Instem a tots els membres de la comunitat universitària a defensar el dret a treballar (i ensenyar) en català i el dret a rebre la docència en la llengua que s’ha triat, no la que una minoria obliga a triar.

Denunciem totes les vulneracions de drets lingüístics a la feina! Us facilitem el llistat de Sindicatures de Greuges de les universitats catalanes

 

 

 

@cscPaïsos CatalansEn els darrers anys els inicis de curs, i de semestre o trimestre, a les universitats catalanes s'han caracteritzat per les reclamacions de l'estudiantat sobre el fet que el professorat fa canvis en la llengua de la docència en relació al que s'havia establert als plans docents publicats, majoritàriament,...SOM el sindicat independentista i de classe