Som Autònoms de la Intersindical-CSC ha participat del procés impulsat per la Generalitat en relació a la consulta pública prèvia a l’elaboració de Projecte de decret del treball autònom pel desenvolupament de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’estatut del treball autònom amb el principal objectiu de definir la concertació i el diàleg social del treball autònom a Catalunya per al seu progrés i promoció.

En aquest sentit cal destacar que la Intersindical-CSC ha estat la única organització que ha fet propostes en aquest sentit, posant de manifest la importància que des del sindicat republicà té el col·lectiu de treballadors i treballadores autònomes, en particular aquells que no tenen treballadores ni treballadors a càrrec i, tot sovint, pateixen de manera agreujada la precarització de drets i de capacitat econòmica.

Som Autònoms de la Intersindical-CSC, valora molt positivament la creació d’un espai de concertació amb la Generalitat de Catalunya.  Veiem molt necessària la creació d’aquest espai i considerem cabdals i molt rellevants dos aspectes: per una banda la seva composició i per l’altra el marc competencial i d’actuació de les propostes que s’hi puguin plantejar, tenint en compte que la majoria de les competències rellevants radiquen en el Govern de l’estat espanyol i les competències de la Generalitat són poc rellevants.

Composició del Consell Català de Treball Autònom

Som Autònoms de la Intersindical-CSC, considerem que  en  aquest nou espai la participació s’hauria d’articular tenint en compte la diversitat territorial, la diversitat de sectors i la diversitat de volum de negoci dels seus membres i que aquest espai s’hauria d’articular de forma participativa per tothom,  tant les entitats que representin el col·lectiu com amb participació per sistema de votació de tots els treballadors. 

En aquest sentit hem dut a terme un anàlisi profund dels mecanismes d’acció representativa dels treballadors i treballadores autònomes i hem arribat a la conclusió que existeix una diversitat d’entitats, és a dir, no existeixen organitzacions que, de manera tranversal, sectorial i territorial puguin considerar-se majoritàries.  

El primer que cal considerar és que la immensa majoria de treballadores autònomes no pertanyen a cap organització de defensa i representació dels seus interessos.  En segon lloc, les entitats existents són molt diverses, tant pel que fa a tipologia com a nivell de representació territorial i sectorial.  Així doncs trobem gremis professionals, col·legis professionals, associacions sectorials, cambres de comerç, entitats que agrupen a diversos col·lectius (com per exemple “Anem per feina” o PIMEC, entre d’altres), sindicats amb sectorials de treballadores autònomes, associacions corporatives de sectors.  Totes aquestes modalitats, a més, tenen una gran diversitat d’implementació territorial, en alguns casos de manera global arreu de Catalunya però en la majoria a nivells inferiors, en alguns casos, fins i tot, a nivell de barris, especialment a les grans ciutats. 

Per tant, a l’hora de donar resposta a la pregunta de “qui ha de formar-ne part del Consell Català de Treball Autònom” Som Autònoms de la Intersindical-CSC partim de dues premisses bàsiques: en primer lloc, cal fugir de mecanismes anàlegs ja existents, com ara el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, donat que no es garantiria la diversa representativitat existent i que ja hem posat de manifest.  En segon lloc, cal cercar mecanismes amplis de participació, amb la creació de comissions de treball, ja siguin permanents o temporals, en funció de necessitats  sobrevingudes.

Així doncs, en aquesta matèria Som Autònoms de la Intersindical-CSC proposa l’articulació i desenvolupament de la proposta següent: 

  • Consells de participació estables a nivell territorial:  preferentment a través de les diverses vegueries, amb la participació de les entitats que tinguin representació en el territori i també un nombre a determinar de persones treballadores autònomes que, a títol individual, vulguin participar-hi. 
  • Consell Català de Treball Autònom: la composició d’aquest òrgan ha de tenir persones representants de cadascun dels consells de participació territorials, així com representants de totes les organitzacions censades al registre d’entitats de treball autònom i que tinguin un àmbit territorial a nivell de tot el territori de Catalunya.
  • Assemblea de treballadors i treballadores autònomes de Catalunya: òrgan vinculant de participació en matèries rellevants sobre el treball autònom, amb la participació de tots els treballadors i treballadores autònomes de Catalunya, que hauria de participar en votacions telemàtiques sobre temes rellevants, a proposta del Consell Català de Treball Autònom o de la majoria dels Consells territorials.

En tot cas, en els dos primers (territorial i nacional) caldria garantir la presència dels diferents sectors i col·lectius, també els diferents tipus de treballadores i treballadores autònoms i, especialment caldrà vetllar per la paritat en la seva composició.  Donada la pluralitat d’agents caldria establir mecanismes de mandats i d’elecció dels seus membres.  Tanmateix caldrà crear un registre d’entitats que tinguin, entre les seves finalitats, la representació i defensa dels interessos del treball autònom, específicament, entre d’altres, el sector de representació i l’àmbit territorial.

Matèries que es tractaran en els espais de participació

Des de Som Autònoms de la Intersindical-CSC observem que l’àmbit competencial de les institucions catalanes en aquesta matèria són molt minses, tot i això cal cercar els mecanismes per desenvolupar al màxim aquest marc competencial en forma de polítiques públiques adreçades a la millora dels drets dels treballadors i de les treballadores autònomes.

En aquest sentit, observem que:

  • En l’àmbit de competències que les institucions catalanes poden dur a terme, observem la necessitat que totes les propostes que des del Govern de la Generalitat de Catalunya es vulgui impulsar hauran d’estar consensuades amb els espais de concertació establerts.
  • En l’àmbit de competències que recauen al Govern de l’estat espanyol, i que afecten a la majoria de les preocupacions dels treballadors i de les treballadores autònomes (ajuts per a treballadors autònoms, aspectes relacionats amb baixes, atur, jubilació i mesures de conciliació laboral, personal i familiar o aspectes relacionats amb la fiscalitat i costos de cotització, entre d’altres.)

Tanmateix considerem que cal fomentar polítiques actives adreçades al col·lectiu del treball autònom, de manera integrada amb la resta de treballadors i treballadores d’altres règims, que puguin tenir elements comuns.

@cscEconomiaSom Autònoms de la Intersindical-CSC ha participat del procés impulsat per la Generalitat en relació a la consulta pública prèvia a l’elaboració de Projecte de decret del treball autònom pel desenvolupament de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’estatut del treball autònom amb el principal objectiu de definir...SOM el sindicat independentista i de classe