El sindicat republicà s’incorpora per primera vegada a la Mesa d’Universitats com a conseqüència de l’increment de la representació sindical a les universitats públiques catalanes.

El fons addicionals per la millora del sector públic corresponents als anys 2019 i 2020 encara no s’han fet efectius en l’àmbit universitari i estan en debat a la Mesa d’Universitats.

Els equips de govern de totes les universitats públiques catalanes volen que serveixin, si més no el seu gruix, “per desenvolupar accions de millora de la plantilla” com la ”Correcció de diferències salarials, l’homogeneïtzació de la classificació professional del personal amb les mateixes funcions, revisió dels complements específics/complements de lloc de treball de determinats col·lectius, mesures de desenvolupament i carrera professional del personal”, la Intersindical considera:

  • que les mesures plantejades són estructurals i haurien de formar part de les previsions pressupostàries anuals i estructurals de les universitats i situar-se en el marc de la negociació amb els òrgans de representació de cada universitat.
  • que són conseqüència de l’infrafinançament històric de les universitats públiques catalanes i que només corregint aquest dèficit és poden dur a terme aquestes mesures que plantegen les universitats.

D’acord amb aquest anàlisi, la proposta de la Intersindical en relació a aquests fons addicionals,

  1. Atès el creixement del nombre de personal de les universitats públiques catalanes amb salaris i condicions laborals precàries:
  2. com a conseqüència del context econòmic, del desequilibri salarial, preexistent en alguns casos (no només entre categories -les més baixes, respecte de les més altes- sinó entre personal, principalment professorat, que tot i estar desenvolupant tasques equivalents, té salaris inferiors),
  3. de la congelació de l’oferta pública,
  4. però també del model de governança de les universitats;
  5. Atesa la pèrdua de poder adquisitiu continuat dels i les treballadores públiques del nostre país que s’ha anat agreujant d’ençà de les retallades del 2012;
  6. Atès el sobreesforç que han fet el PDI i el PAS per adaptar-se a una nova forma de treball i respondre així a les necessitats de la comunitat universitària sobrevingudes a causa de la covid-19, especialment el personal amb condicions materials de vida precàries i/o amb responsabilitats de cura;

Es concreta en dues propostes alternatives (A o B), que poden tenir més o menys recorregut en funció del posicionament de la resta de la part social de la Mesa d’Universitats; i una proposta C que reclamem que s’apliqui, sigui quin sigui el criteri que s’utilitza finalment per repartir aquests fons.

Proposta A (proposta idònia per a la Intersindical-CSC): distribuir la massa salarial de cada universitat entre el personal precari, per tal de pal·liar mínimament la bretxa salarial.

Atès que pot haver dificultats per decidir quins salaris es consideren precaris i quins no, la proposta de la Intersindical-CSC és utilitzar una dada objectiva: el salari mínim català, situat en 1300€/jornada sencera (segons dades del 2019) per situar el llindar de la precarietat. I a partir d’aquí valorar en funció de cada col·lectiu (PDI o PAS) quines franges salarials o categories se situen més a prop d’aquest llindar;

Proposta B (proposta subscrita també per altres sindicats): Pagament consolidable dels fons addicionals del 2019 i 2020 linealment, De manera que es reparteixi la totalitat de la massa salarial de cada universitat entre el conjunt dels seus treballadors i treballadores. En aquest escenari, tothom rebrà la mateixa quantitat, llevat del personal eventual.

Proposta C (independentment de les altres dues propostes): incloure la perspectiva de gènere en resposta a la proposta de les universitats de què el pagament només es faci al personal en actiu el 2020. La Intersindical considerem que cal fer polítiques feministes per tal de reduir els greuges salarials i de promoció professional que pateixen les persones, majoritàriament dones, que assumeixen les reduccions de jornada o les excedències per cura de menors.

En aquest sentit, proposem que sigui com sigui que finalment es reparteixin els fons addicionals, es computi en el pagament:

a) com a jornades senceres les jornades reduïdes per cura de menors, (sigui quin sigui el salari inicial)

b) com a personal en actiu les persones en excedència per cura de menors. (sigui quin sigui el salari inicial).

Àmbit de negociació: Pel que fa a l’àmbit on s’ha de negociar finalment la concreció dels fons, considerem que ha de ser a cada universitat, entre els òrgans de representació (comitès i juntes) i les gerències.

@cscAcció SocialEl sindicat republicà s’incorpora per primera vegada a la Mesa d’Universitats com a conseqüència de l’increment de la representació sindical a les universitats públiques catalanes. El fons addicionals per la millora del sector públic corresponents als anys 2019 i 2020 encara no s'han fet efectius en l'àmbit universitari i estan...SOM el sindicat independentista i de classe