Què és el Consell Nacional de la Intersindical-CSC?

El Consell Nacional és el màxim òrgan de representació entre congressos. En la primera sessió després del Congrés escollirà el seu president o presidenta, que tindrà la funció de garantir-ne el bon funcionament.

També es triarà un secretari o secretària d’actes i un o una vocal de la mesa, que substituirà el president o presidenta si cal.

És l’òrgan competent en qualsevol matèria no reservada exclusivament al Congrés i que no estigui recollida en aquests estatuts reservada a altres òrgans.

Quines competències té el Consell Nacional de la Intersindical-CSC?

 • Aplicar les orientacions i executar els acords aprovats pel Congrés.
 • Supervisar l’activitat del Secretariat Nacional.
 • Convocar el Congrés i dirigir les tasques precongressuals d’acord amb els articles precedents.
 • Aprovar el Reglament de funcionament.
 • Aprovar el balanç econòmic anual i els pressupostos de la Intersindical-CSC.
 • Fixar les quotes d’afiliació.
 • Nomenar un/a Secretari/a General en funcions si aquest càrrec quedés vacant entre congressos.
 • Aprovar el Reglament sobre la constitució, funcionament i elecció de responsables de les Seccions
  Sindicals.
 • Elaborar i aprovar el Reglament disciplinari.
 • Nomenar comissions de treball per a assumptes que consideri necessaris, avaluant periòdicament les seves activitats.
 • Convocar el Fòrum Nacional
 • Definir línies bàsiques de negociació col·lectiva.
 • Decidir sobre les peticions col·lectives d’afiliació, adhesió o integració.
 • Qualsevol altra competència expressament atribuïda al Consell Nacional en els presents Estatuts i altres Reglaments.

Quina és la composició del Consell Nacional de la Intersindical-CSC?

El Consell Nacional el composen tres membres titulars i tres suplents de cada una de les Federacions professionals i de l’Espai Jove i un membre escollit en representació de cada Unió Territorial reconeguda pel Consell Nacional, així com el secretari/a general i els membres del Secretariat Nacional que en són membres nats.

Com puc posar-me en contacte amb el Consell Nacional de la Intersindical-CSC?

Podeu escriure un correu electrònic a consell.nacional@intersindical-csc.cat