El Secretariat Nacional és l’òrgan ordinari de gestió i administració de l’organització i gaudirà de les facultats necessàries per a l’exercici de les seves funcions.
Correspon exactament al Secretariat Nacional:

  • L’execució material dels acords del Consell Nacional.
  • La gestió ordinària del sindicat i la direcció dels serveis de l’organització és competència col·legiada del Secretariat Nacional, en el marc de les responsabilitats assignades pel Congrés.
  • És l’òrgan competent per a decidir la interposició de reclamacions i recursos en via administrativa i judicial.
  • La realització dels actes ordinaris d’administració i tresoreria, així com els de disposició no reservats expressament a altres òrgans.
  • Determinar els cobraments i pagaments.
  • El manteniment regular de les relacions amb les organitzacions nacionals, estatals i internacionals.
  • Constituir i dirigir un gabinet tècnic de suport a les tasques que siguin competència de l’organisme.
  • Garantir l’elaboració de les publicacions i la propaganda de l’organització, així com les relacions amb els mitjans de comunicació.
  • Elaborar propostes d’acció sindical i negociació col·lectiva

L’actual Secretariat Nacional de la Intersindical-CSC va ser escollit el 30 de juny de 2018 a Barcelona, està format per les persones següents:

 

Sergi Perelló

Secretari general

sergi.perello@intersindical-csc.cat

 

Isabel Pallarés

Adjunta a la secretaria general

isabel.pallares@intersindical-csc.cat

 

Núria Ferràndis

Secretaria de coordinació interna

nuria.ferrandis@intersindical-csc.cat

 

Maria Teixidor

Secretaria de coordinació territorial

maria.teixidor@intersindical-csc.cat

 

Marc Faustino

Secretaria d’Acció Sindical

marc.faustino@intersindical-csc.cat

 

Màrius Lleixà

Secretaria de coordinació jurídica

marius.lleixa@intersindical-csc.cat

 

Jesús Palomar

Secretaria de comunicació

jesus.palomar@intersindical-csc.cat

 

Nèstor Sastre

Secretaria d’estratègia i planificació

nestor.sastre@intersindical-csc.cat

 

Ester Rocabayera

Secretaria d’Igualtat

ester.rocabayera@intersindical-csc.cat

 

Roser Palol

Secretaria de moviments socials

roser.palol@intersindical-csc.cat

 

Roger Tugas

Secretaria d’estudis i publicacions

rogertugas@intersindical-csc.cat

 

Isabel Obenza

Secretaria de Salut Laboral

isabelobenza@intersindical-csc.cat

 

Ferran Coll

Secretaria de joventut

ferran.coll@intersindical-csc.cat

 

Àngels Massip

Secretaria de llengua i treball

 

David Hereu

Secretaria de Formació

david.hereu@intersindical-csc.cat