La Intersindical-CSC s’organitza territorialment en estructures intercomarcals, comarcals i/o locals amb la denominació d’unions que segueixen criteris d’afinitat geogràfica i d’operativitat sindical en el seu àmbit.  La Unió Territorial és l’estructura bàsica d’organització territorial de la Intersindical-CSC, que coordina i difon l’activitat de la Intersindical-CSC al territori.

El constant creixement del sindicat arreu dels centres de treball ha suposat un increment de la presència al territori, de manera que és al Principat on l’articulació de les Unions Territorials està adquirint més empenta, amb un creixement constant, tant en nombre de les territorials com de l’afiliació que en forma part.  Actualment la Intersindical-CSC disposa de les Unions Territorials següents:

Alt Pirineu:
alt.pirineu@intersindical-csc.cat
Twitter

Anoia:
anoia@intersindical-csc.cat
Twitter

Comarques gironines:
comarques_gironines@intersindical-csc.cat
Twitter

El camp de Tarragona:

elcamp@intersindical-csc.cat
Twitter

Maresme:
maresme@intersindical-csc.cat
Twitter

Osona – Ripollès:
osona.ripolles@intersindical-csc.cat
Twitter

Penedès – Garraf:
penedes.garraf@intersindical-csc.cat
Twitter

Ponent:
ponent@intersindical-csc.cat
Twitter

Terres de l’Ebre:
ebre@intersindical-csc.cat

Vallès Oriental:
vallesoriental@intersindical-csc.cat
Twitter

Unions Territorials en procés de constitució

Baix Llobregat:
baixllobregat@intersindical-csc.cat

Baix Montseny:
baixmontseny@intersindical-csc.cat

Barcelona ciutat:
barcelona@intersindical-csc.cat

Catalunya Central:
bages@intersindical-csc.cat

Vallès Occidental:
valles.occidental@intersindical-csc.cat