[icon type=”glyphicon glyphicon-floppy-save”] Podeu descarregar la guia picant ací

AFILIATS/AFILIADES

10% de comissió sobre les quantitats vençudes fruit de la reclamació efectuada. S’hi inclouen els CMAC i Reclamacions prèvies

– CONSULTES I ESCRITS:
Gratuïts per a afiliats/des amb més de 6 mesos o més d’antiguitat d’afiliació. En cas contrari la tarifa serà de 20€.

– SANCIONS DISCIPLINÀRIES:
50€ de provisió de fons no descomptables en iniciar-se el procediment. En cas d’haver quantitat econòmica derivada del procediment s’aplicarà la comissió establerta. Per a delegats/des de la CSC 0€ si la sanció està relacionada amb la representació unitària dels treballadors.

– TEMES NO ECONÒMICS:
Vacances, classificació professional, reconeixement de dret i d’altres… 80€ per treballador/a.

– CONFLICTES COL·LECTIUS:
0€ per a afiliats/des més un 10% de comissió en cas de sentència condemnatòria a abonar quantitats econòmiques. Per a delegats/membres del Comitè d’empresa independents que concorrin a les llistes de la CSC, 50€ per cap més un 10% de comissió en cas de sentència condemnatòria a abonar quantitats econòmiques.

– SS/SEPE:
10%  dels guanys retroactius derivats de la reclamació efectuada a data de la sentència en cas que hi hagin. A més, s’apliquen els trams següents pels guanys econòmics obtinguts en el primer any immediatament posterior a la sentència:

a/ Incapacitat permanent parcial: 7,5% de l’import total de la quantitat indemnitzatòria fixada a la sentència.

b/ Incapacitat permanent total / Incapacitat permanent absoluta / Gran invalidesa:

Més de 1.500€: 9%
Més de 1200€: 8%
Més de 900€: 7%
Més de 600€: 6%
Més de 500€: 5%
Menys de 500€: 0%

Els imports de referència són mensuals i resultants del reconeixement de la situació d’incapacitat.

– EXECUCIÓ I FOGASA:
Pagament de 50€ en concepte de provisió de fons que seran descomptats de la comissió final.

– RECURSOS:

 • Tribunal Superior de Justícia de Catalunya: 70€
 • Tribunal Supremo: 100€
 • Impugnació de recursos: 50€

Els preus dels recursos són independents de la comissió.

– ADMINISTRATIU/CONTENCIÓS

 • Consultes: 0 €
 • Reclamació patrimonial: 20€ a l’inici del procediment en concepte de provisió de fons (no recuperables).
 • Recursos d’alçada i altres recursos administratius: 50€
 • Demanda: 100€
 • Recursos contenciosos: 100€
 • Impugnació recursos contenciosos: 70€

Aquestes quantitats són acumulables i no descomptables. En cas d’obtenir quantitat econòmica derivada del procediment la comissió serà d’un 10% en totes les actuacions exposades dins d’aquest apartat.

NO AFILIATS/DES

 – CARÈNCIA ORDINÀRIA D’ACCÉS:
120€ + 20% de comissió sobre la quantitat guanyada per la reclamació efectuada.

– PROVISIÓ DE FONS:
150€ que es restaran de la comissió establerta.

– CONSULTA:
50€. En cas de produir-se sol·licitud de serveis, aquesta quantitat serà descomptada de la carència ordinària d’accés.

– SANCIONS DISCIPLINÀRIES:
100€ de provisió de fons no descomptables en iniciar-se el procediment. En cas d’haver quantitat econòmica derivada del procediment s’aplicarà la comissió establerta.

– TEMES NO ECONÒMICS:
150€

– RECURSOS:
150€ en tots els supòsits. No descomptables.

– IMPUGNACIONS DE RECURSOS:
100 €

– EXECUCIONS I FOGASA:
50€. Descomptables.

– SS/SEPE:
15%  dels guanys retroactius derivats de la reclamació efectuada a data de la sentència en cas que hi hagin. A més, s’apliquen els trams següents pels guanys econòmics obtinguts en el primer any immediatament posterior a la sentència:

a/- Incapacitat permanent parcial: 9%

b/ Incapacitat permanent total / Incapacitat permanent absoluta/ Gran invalidesa:

Més de 1.500€: 9%
Més de 1200€: 8%
Més de 900€: 7%
Més de 600€: 6%
Més de 500€: 5%
Menys de 500€: 0%

Els imports de referència són mensuals i resultants del reconeixement de la situació d’incapacitat.

– ADMINISTRATIU/CONTENCIÓS

 • Consultes: 50€
 • Reclamació patrimonial: 20% + 120€ a l’inici del procediment en concepte de provisió de fons (no recuperables).
 • Recursos d’alçada i altres recursos administratius: 150€
 • Demanda: 300€
 • Recursos contenciosos: 250€
 • Impugnació recursos contenciosos: 150€

Aquestes quantitats són acumulables i no descomptables. En cas d’obtenir quantitat econòmica derivada del procediment la comissió serà d’un 15% en totes les actuacions exposades dins d’aquest apartat.