– Estatut dels treballadors (descarregar)
– Estatut del treball autònom (descarregar)
– Estatut bàsic de l’empleat public (descarregar)
– Infraccions i sancions d’ordre social (descarregar)
– Llei de Seguretat Social (descarregar)
– Llei d’ocupació (descarregar)
– Llei de Procediment Laboral (descarregar)
– Llei reguladora de la jurisdicció social (descarregar)